Skip to content

Chính sách bảo mật

Avaz Tiếng Việt – Ứng dụng AAC cho người gặp khó khăn giao tiếp lời nói.

Có hiệu lực từ 2018-12-16

Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả cách Invention Labs thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật những thông tin này.

Thu nhập và sử dụng

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau của bạn: • Thông tin liên hệ như tên và địa chỉ email • Hoạt động sử dụng về cách bạn tương tác với chúng tôi như nội dung bạn đã xem và khu vực nào trong ứng dụng của chúng tôi bạn đã truy cập. Giống như hầu hết các ứng dụng khác, chúng tôi tự động thu thập thông tin về thiết bị của bạn, chẳng hạn như hệ điều hành, loại thiết bị, thành phố, khu vực và quốc gia. Chúng tôi sử dụng thông tin này để: • Gửi cho bạn thông báo khi bạn đang sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận những thông báo này, bạn có thể quản lý tùy chọn của mình thông qua cài đặt thiết bị hoặc cài đặt ứng dụng tùy thuộc vào loại thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại support@Avazapp.com. • Gửi cho bạn bản tin • Cải thiện ứng dụng và để tiếp thị.

Lựa chọn / Từ chối

Bạn có thể từ chối nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong mỗi bản tin hoặc email tiếp thị hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@Avazapp.com

Mạng xã hội

Chúng tôi để bạn chia sẻ thông tin như tin nhắn và ảnh với những người khác trên mạng xã hội. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người khác mà bạn chọn để chia sẻ trang và thông tin của mình. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng nội dung bạn đăng trên trang web của chúng tôi sẽ không được xem bởi những người mà bạn không biết.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba chỉ theo những cách được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn • theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ yêu cầu của tòa án, hoặc quy trình pháp lý tương tự. • khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, để điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ. • nếu Invention Labs có liên quan đến việc sát nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, bạn sẽ được thông báo qua email và / hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. • cho bất kỳ bên thứ ba nào khác với sự đồng ý trước của bạn.

Theo dõi và quảng cáo

Chúng tôi hoặc một bên thứ ba cộng tác với chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie, beacons, hoặc scripts để thu thập thông tin về cách bạn và những người khác tương tác với ứng dụng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sẽ biết có bao nhiêu người dùng truy cập vào một khu vực hoặc tính năng cụ thể trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp này để hiểu và tối ưu hóa cách trang web của chúng tôi được sử dụng, cải thiện các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi và cung cấp nội dung và các tính năng mà bạn quan tâm.

Bảo mật

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn chung được chấp nhận để bảo vệ thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền thông tin và khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Không có phương thức truyền thông tin qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của chúng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@Avazapp.com. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn chừng nào còn cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn muốn yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn nữa, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@Avazapp.com. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Thông tin khác

Sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn: Để xem xét và cập nhật thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo thông tin chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@Avazapp.com. Thông báo về Thay đổi Tuyên bố Quyền riêng tư: Chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi đối với việc sử dụng thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (gửi đến địa chỉ email trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về việc thực hiện bảo mật của chúng tôi.

Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về tuyên bố quyền riêng tư này bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:

Avaz Inc., Stanford Financial Square,

3260 El Camino Real #403, Palo Alto,

CA 94304.

Email: support@avazapp.com.